Avtalsvillkor

 
 

Ladda ner avtalsvillkor

 1. Tillämplighet

Dessa avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller för avtal mellan Convertor Svenska AB, org. nr. 556786-8707 (”Convertor”) och kund (”Kund”) om köp och leverans av digitala tjänster (”Produkterna”).

 1. Leverans av mediaprodukter

Convertor ska leverera Produkterna på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas överenskommelse (”Avtalet”). Med leverans avses den åtgärd genom vilken Produkt blir tillgänglig för Kund. Convertor har även rätt att sköta produktleveranserna genom samarbetspartners/underleverantörer. En förutsättning för leverans är att Kund följer de instruktioner och tidsramar som Convertor eller samarbetspartners/underleverantörer har angivit.

 1. Ingående av avtalet

Produkterna beställs på sätt som Convertor anvisar. Såvida inte parterna har överenskommit om annat, ska Avtalet anses ingånget (i) när Kund muntligen, skriftligen eller via webbformulär gjort sin beställning och denna muntligen, skriftligen eller via webbtjänst accepterats av Convertor, (ii) när Convertor bekräftar beställning eller (iii) när Kund har godkänt bekräftelsen. Avtalet ska ingås skriftligen om Kund eller Convertor begär det. För det fall Convertor ingår Avtalet med Kund via tredje part ansvarar tredje part för att förse Convertor med fullmakt som styrker tredje parts behörighet och befogenhet att företräda Kund.

 

 1. Kundens kontrollskyldighet

För det fall Convertor bekräftar omfattningen i Avtalet genom att leverera Kund en bekräftelse (via post/e-post), ska Kund kontrollera innehållet däri och inom den tidsfrist som särskilt angetts däri, godkänna bekräftelsen eller informera Convertor om samtliga invändningar.

 1. Immateriella rättigheter

Rättigheter till material som framställs eller levereras av Convertor (inklusive underleverantör) med anledning av Avtalet tillkommer Convertor, om inte annat framgår av Tilläggsvillkoren. Material framställt utav Convertor får av Kund inte utan skriftligt medgivande från Convertor användas i

annat sammanhang eller för annat ändamål än för fullgörandet av Avtalet eller för utnyttjande av de rättigheter som uttryckligen tillkommer Kund. Detta gäller inte Produkter så som Copy, Hemsida m.m. som levereras till och ägs utav kund.

Om inget annat uttryckligen framgår av Villkoren eller Tilläggsvillkoren ska bearbetning och kopiering alltid anses omfattas av begreppen ”användning” och ”använda”. Kund ansvarar alltid för att det material som denne gör tillgängligt för Convertor (”Kund-material”), i syfte att det ska utgöra innehåll i Produkt, inte innebär intrång i annans immateriella rätt. Kund är ensamt ansvarig för att a) Kund-material inte innehåller rättsligt skyddat material, såsom t.ex. men inte begränsat till, skyddad musik eller annat skyddat material som Kund inte har fått tillstånd att tillgängliggöra, b) Kund innehar samtliga rättigheter som krävs för användning av Kund-material eller c) innehåll i Kund-material inte strider mot lag, inte innehåller material av pornografisk eller stötande natur, inklusive material som kan utgöra hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring, varumärkes- eller upphovsrättsintrång. Notera att Kund bär detta ansvar även för länkar (såväl länkens utformning som innehållet på landningssidan) som Kund tillhandahåller Convertor eller hänvisar Convertor till som en del av sina åtaganden. Convertor förbehåller sig rätten att omedelbart ta bort eller avstå från att publicera Kund-material som bryter mot Villkoren eller Tilläggsvillkoren. Genom att Kund tillhandahåller Convertor Kund-material, beviljar Kund Convertor samt eventuell underleverantör och samarbetspartner en icke-exklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar och oåterkallelig licens att helt eller delvis använda Kund-material i syfte att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Kund avsäger sig samtliga krav på ersättning och skadestånd för Convertors användning av Kund-material. Kund ska hålla Convertor och dess underleverantörer skadelösa för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet i eller användningen av Kund-material.

 1. Pris och betalningsvillkor

Pris följer av Convertors för tillfället gällande prislista. Priserna anges exklusive moms samt andra enligt lag tillkommande skatter. Betalning ska vara Convertor tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Kund är även skyldig att erlägga ersättning för betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. Convertor förbehåller sig rätten att underlåta att leverera Produkt under den tid dröjsmålet består, utan att det påverkar Kunds betalningsskyldighet

 1. Faktureringsvillkor

Såvida inte parterna har överenskommit om annat fakturerar Convertor Kund i samband med Avtalets ingående i enlighet med punkt 3. Kund faktureras i förskott kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis, i enlighet med överenskommelse mellan Convertor och Kund. Eventuellt tillkommande övriga avgifter faktureras enligt överenskommelse.

 1. Kreditbedömning

Convertor får göra en kreditbedömning för att inhämta uppgifter om Kund, även från annat kredit- och personregister än Convertors kundregister. Efter bedömning av Kunds kreditvärdighet kan Convertor besluta om avvikande eller förändrade fakturerings- och betalningsvillkor.

 1. Kunds ansvar för innehåll

Kund accepterar att följa de regler för innehåll, kvalitet, format och etik som Convertor tillämpar. Kund ansvarar för och garanterar att de uppgifter och den information som lämnas i samband med tecknande utav Produkt och övrig information är korrekt och aktuell, att vare sig uppgifterna som sådana eller marknadsföring av desamma strider mot lag eller god sed, samt att varken uppgifter, utformning eller innehåll i Produkt och Kund-material gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed. Kund ansvarar även för att nödvändiga tillstånd och rättigheter föreligger för publicering av uppgifter och information i Produkt och Kundmaterial och att dessa inte utgör eller innehåller osedligt eller förargande material. Kunds ansvar enligt denna punkt omfattar även uppgifter och information som publiceras i enlighet med Tilläggsvillkoren. Vid ingående av Avtalet i enlighet med p. 3 blir Kund ansvarig för samtligt innehåll i köpt Produkt samt sådant material som Kund lägger till Produkt efter Avtalets ingående.

 1. Convertors rätt att underlåta att leverera produkt

Utöver vad som anges i p. 6 förbehåller sig Convertor rätten att underlåta att leverera Produkt vars innehåll enligt Convertors bedömning inte är förenligt med Villkoren och Convertors gällande policy för publicering av innehåll. Även information som på annat sätt är oetisk, olaglig, olämplig, stötande eller förargande. För de fall Convertor väljer att inte leverera Produkt har båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunds betalningsskyldighet kvarstår dock även vid Convertors beslut att inte leverera Produkt.

 1. Kunds skadeståndsansvar

Kund är skyldig att ersätta all skada som förorsakas Convertor, inklusive ombudsarvode, rättegångskostnader, viten samt varje annan ersättning som Convertor får utge genom att Kund inte iakttagit Villkoren eller på annat sätt agerat vårdslöst. Convertor är skyldig att snarast underrätta Kund om krav som riktas mot Convertor med anledning av Produkt eller innehåll i Produkt.

 1. Fel och kunds reklamation av fel

Med fel avses att leverans av Produkt avviker från Avtalet. Reklamation ska framställas så snart felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Initiala fel vid leverans av Produkt ska reklameras inom en (1) månad efter Convertors leverans av Produkt. Fel som uppkommer senare än en (1) månad efter leverans ska reklameras senast tre månader från felets uppkomst. Sker inte reklamation av Produkt inom angivna reklamationsfrister förlorar Kund rätten att kräva ersättning för felet enligt p. 13.

 1. Påföljder vid fel och ansvarsbegränsning

Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Convertor. Convertor har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller utföra omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kund. Om avhjälpande inte kan ske har Kund rätt till skäligt prisavdrag eller skadestånd i enlighet med denna punkt. Prisavdrag för fel som uppkommer är begränsat till det värde som motsvarar vad Kund betalat för tre månaders leverans av respektive Produkt. Convertor ansvarar inte för fel som beror på Kund, innehåll i Kund-material eller något förhållande Kund ansvarar för och inte heller för fel som inte reklamerats inom angiven frist i p. 12 och/eller som borde ha upptäckts vid kontroll enligt p. 4. Convertors skadeståndsansvar är begränsat till ansvar för direkt skada, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt kan styrkas. Convertor ansvarar således inte för indirekt skada såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller för andra följdskador. Ansvaret för direkt skada är begränsat till 20 000 kronor per kalenderår inklusive ev. ombuds- och rättegångskostnader.

 1. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare från den tidpunkt då det ingås i enlighet med p.3. Kund har rätt att säga upp Avtalet med tre (3) månader uppsägningstid men tidigast tolv (12) månader efter ingånget avtal. Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet. Convertor har även rätt att säga upp Avtalet vid Kunds brott mot annat avtal med Convertor, om Kund försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller kan anses ha kommit på obestånd. Uppsägning ska vara skriftlig om någon part begär det.

 1. Produktutveckling

Convertor förbehåller sig rätten att förändra produkter, tjänster och erbjudanden tillhandahållna av Convertor. Produktutveckling kan avse t.ex. men inte begränsat till format, struktur, varumärken, domäner, omfattning, funktion eller erbjudanden som sådana och kan innebära att Kunds medverkan påverkas. Kund äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Convertors förändring är till väsentlig nackdel för Kund och äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av erlagt belopp avseende återstående avtalsperiod.

 1. Personuppgifter

För det fall Kund tillhandahåller Convertor eller Convertors underleverantör uppgifter som är att anse som personuppgifter anses Kund ha godkänt Convertors Integritetspolicy. Sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Kund godkänner att Convertor har rätt att lämna Kunds personuppgifter till underleverantör i den mån detta behövs för att möjliggöra produktion, ändring och/eller leverans av Produkt. För det fall Kund-material innehåller personuppgifter (t.ex. bilder av anställda och kunder) garanterar Kund att nödvändiga tillstånd för användning inhämtats från berörda personer. Kund ska hålla Convertor skadeslös för det fall Convertor erhåller krav från tredje man med anledning av personuppgifter i Kund-material.

 1. Sekretess

Parterna förbinder sig att inte under Avtalets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som parterna erhållit från varandra och som är att betrakta som parts affärshemlighet. Part ska också vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.

 1. Force majeure

Convertor ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda eller andra omständigheter utanför Convertors kontroll och som Convertor skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Convertor inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

 1. Ändring av och tillägg till villkoren

Convertor har rätt att ändra Villkoren en månad efter det att meddelande härom gjorts tillgängligt, t ex på www.convertor.se eller annat forum som Convertor tillhandahåller. Övriga tillägg till och ändringar av Villkoren ska vara skriftliga och undertecknade av Convertor för att äga giltighet.

 1. Överlåtelse av avtalet

Convertor får överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annat bolag.

 1. Anlitande av underleverantörer

Convertor har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.

 1. Meddelanden

Kund ska uppge namn på kontaktperson, den postadress och e-postadress till vilken Kund önskar att Convertor från tid till annan ska sända faktura, bekräftelse och andra meddelanden. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post, brev eller bud, till parternas i Avtalet angivna kontaktuppgifter. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; genom e-post om mottagandet bekräftats, två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran om avsänt med brev eller vid överlämnandet om avlämnat med bud. Kund är skyldig att utan dröjsmål meddela Convertor om förändringar i sina kontaktuppgifter.

 1. Tvist

På Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras vid Malmö Tingsrätt.

Ladda ner avtalsvillkor