Digitalisering är en HR-fråga

Människor – inte teknik – driver förändring. Näringslivet lider av brist på riktning och en förlamande lucka i digital kompetens.  För att lyckas med digitalisering måste den bli en HR-fråga.

Lejonparten av alla företag har inlett sin digitala resa. I en tid när digitalisering är högsta prioritet för europeiska bolag är det dock överraskande att vi lider av en förlamande lucka i digital kompetens. Fyra av fem företag saknar kunnandet för att lyckas med digital transformation.

Näringslivet måste tänka om. Det är inte teknik som driver utvecklingen – det är nya strategier. Human resources ska alltid vara involverat i initiativen för digitalisering, men är det inte. Det är anmärkningsvärt. Bolagen tycks hålla sig till traditionella metoder och strategier inom rekrytering och ledarskap.

Resultatet är givet: Man fortsätter att söka och finna the usual suspects, som inte har insikt och kompetens att ta företaget in i framtiden. Gör man inget annorlunda ska man inte heller förvänta sig förändring.

HR drivande i det digitala

HR involveras för sent i diskussionen kring företagets digitala utveckling. Än värre är att en internationell studie från Harvard Business Review visar att HR-chefer har lägst digital insikt jämfört med andra ledande befattningar.

I en digitalt omogen organisation hamnar alltför stort ansvar på IT. Man tror och hoppas att det är systemen som ska ta klivet åt en. Men eftersom digital transformation till stor del handlar om förändrade beteenden, bör HR vara den viktigaste delen i arbetet.

Vad är digital transformation?

Företag behöver anpassa sig digitalt efter omvärldens förändringar. Anpassningen krävs för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld med nya kundbehov och -beteenden. För att vara framgångsrik i digital transformation behöver en organisation vara:

  • Förändringsbenägen
  • Digitalt mogen
  • Innovativ

Investera i digital mognad

Men det går så fort. Hur ska vi veta vart vi ska och vad vi ska satsa på? Det är  vanliga frågor. Och det är den digitala mognaden som styr vad som ska göras. Dels den egna verksamhetens digitala mognad, dels den i ens direkta omvärld.

Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttan av digitaliseringen. Hur långt verksamheten kommit i sin digitalisering.

Ta reda på var ni befinner er inom olika delar av digitalisering. Sätt det i relation till hur det ser ut för andra aktörer i branschen. Då får ni svaret på var fokus bör ligga, på kort och längre sikt. Digital mognad ökar konkurrenskraften och avgör vad som bör satsas på nu och vad som kan skjutas på framtiden.

Förnyat fokus på talang

Enligt talangrekryteringsbyrån Capita Resourcing uppger nästan samtliga HR-chefer (94%) att de har svårt att hitta rätt kompetens för att stötta digital transformation. 82% hävdar att deras team måste skaffa större kunskap för att finna vägen framåt.

Lite tillspetsat går att säga att HR fram tills nu mest har fokuserat personaleffektivitet, löner och semestrar. En nyckel till framgång är att ge HR en mer strategisk funktion.

Organisationer måste inse att förändring skapas med rätt människor. Inte teknik. Det är därför upp till ledare och HR att prioritera att identifiera rätt personer och färdigheter för varje steg i företagets resa.

Digital inkompetens orsakar förlorad konkurrenskraft på marknaden. Den digitala affären är inte en förlängning av det förflutna – det är att ta ut en helt ny kurs. Affärsstrategi och digital affärsstrategi måste vara samma sak, om så inte redan är fallet!

Vägen framåt: människor som konkurrensfördel

Kultur och människor driver utveckling. Inte teknik. Digital transformation på företagsnivå kräver nya strategier och processer. Det räcker inte att uppdatera system och hoppas på att personalen gör något bra med dem.

Överallt begränsas förändring och framgång av en övertro till teknik. Men främst beror det på felprioriterad kultur och oförmåga att identifiera talang och kompetensutveckling.

I en värld i konstant förändring, där morgondagens kundbehov är okända och där kundbeteenden ständigt ändras måste ledare byta strategi för prioritering och beslutsfattande. Skapa en digital kultur underifrån – ge HR en mer strategisk funktion.

När kunskap och teknik är tillgänglig för alla är människor den enda distinkta konkurrensfördelen företag har. Näringslivet av idag och imorgon måste förändra allt. Hur de tänker och hur de andas.

6 råd för förändring

Funderar ni på dessa frågor?
Kontakta mig

 

Fler insikter